Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Saint Gustav
Poniższy Regulamin został przygotowany przez właściciela Manufaktury Saint Gustav (Manufaktury), tj. Krzysztof Ogorzałek OGI (Sprzedawca) ul. Łąkowa 16/5, 31-443 Kraków NIP: 945 204 55 66 REGON: Regon 120722200, tel.: +48 690 208 278; e-mail: saintsklep[malpa]saintgustav.pl
Regulamin określa zasady funkcjonowania Manufaktury, w tym zasady korzystania ze strony internetowej https://saintgustav.pl, a w szczególności sposób:
a) składania zamówień;
b) płatności za zamówione towary;
c) realizacji złożonych zamówień;
d) odstąpienia od umowy;
e) składania i rozpatrywania Reklamacji;
Dostęp do treści Regulaminu w sposób umożliwiający jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie uzyskasz za pośrednictwem strony internetowej https://saintgustav.pl
Pamiętaj, że aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności naszej witryny, Twoje urządzenie końcowe (np. laptop, smartfon, tablet, itp.) musi spełniać poniższe wymagania techniczne::
a) dostęp do sieci Internet
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)
c) posiadanie urządzenia wyposażonego w system operacyjny kompatybilny współpracujący z https://saintgustav.pl.
d) włączona obsługa Cookies i Java Script;

I. Składanie zamówień
1. Zamówienia na oferowane w Manufakturze towary można składać na trzy sposoby:
• za pośrednictwem strony internetowej https://saintgustav.pl
• pocztą elektroniczną: saintsklep[malpa]saintgustav.pl
• telefonicznie pod nr: +48 690 208 278
2. Złożenie zamówienia traktowane jest jako przedstawienie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranych towarów.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego wysłana zostanie wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji oraz informująca o przewidywanym czasie jego realizacji i łącznej cenie (wraz z kosztami przesyłki).

II. Zasady korzystania ze sprzedaży internetowej
1. Składanie zamówień z wykorzystaniem strony internetowej Manufaktury, wymaga akceptacji postanowień Regulaminu i wypełnienia formularza dostępnego na stronie Manufaktury, podając w nim:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
d) dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj);
e) numer telefonu.
2. Chcąc złożyć zamówienie należy:
a) wybrać interesującą nas pozycję, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do Koszyka”;
b) po dokonaniu wyboru wszystkich zamawianych pozycji, kliknąć przycisk „Zobacz koszyk” lub przejśc na stronę „KOSZYK”;
c) po przejściu do koszyka należy wybrać „Przejdź do kasy”
c) potwierdzić swoje dane (Zamawiającego), adres dostawy;
d) wskazać jeden spośród proponowanych sposób dostawy;
e) wybrać formę płatności.
f) potwierdzić zamówienie „Kupuję i płacę”

III. Formy płatności i realizacja zamówienia
1. Ceny widoczne na stronie sklepu Manufaktury są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy.
2. Całkowity koszt realizacji zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia, a następnie zostaje potwierdzony w wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia.
3. Honorujemy następujący metody płatności:
a) gotówką, gdy zamówienie jest odbierane w punkcie odbioru zamówień (tylko dla osób fizycznych);
b) przelew bankowy (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia).
c) zapłata poprzez system płatności online PayU
5. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, – w przypadku płatności gotówkowych – w raz z chwilą jej otrzymania albo w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu PayU .
6. O wysłaniu przesyłki Zamawiający zostanie poinformowany osobną wiadomością e – mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, wskazany w trakcie składania zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy oraz dostępności zamawianego towaru i wynosi od 1 (jednego) do 14 (czternastu) dni roboczych.
8. Zamawiający może wybrać jedną z następujących metod dostawy:
a) przesyłka InPost paczkomat;
c) odbiór osobisty w punkcie odbioru.
9. Punkt odbioru mieści się w siedzibie Manufaktury, tj. przy ul. Karłowicza 11/5 30-047 Kraków.

IV. Odstąpienie od umowy
1. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od chwili wydania zamówionego produktu, a jeżeli zamówienie było realizowane częściami, od otrzymania ostatniej części zamówienia, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny oraz bez konieczności zapłaty odstępnego.
2. Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia, wystarczy wysłać wiadomość zawierającą oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
3. Wiadomość informującą o odstąpienie od umowy należy przesyłać:
a) pocztą elektroniczną na adres: saintsklep[malpa]saintgustav.pl
b) pocztą tradycyjną (przesyłką poleconą) na adres: Krzysztof Ogorzałek OGI, ul. Łąkowa 16/5, 31-443 Kraków.
4. Wzór oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, znajduje się na końcu Regulaminu, a ponadto jest udostępniany za pośrednictwem strony Manufaktury.
5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić otrzymany towar.
6. Zwrot uiszczonej ceny nastąpi do rąk Zamawiającego – w przypadku płatności gotówkowych, albo przelewem na konto w wypadku, gdy zapłata ceny nastąpiła w ten sposób.
7. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał płatności za pośrednictwem rachunku bankowego osoby trzeciej, zwrot zapłaconej ceny nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.
8. Bezpośredni koszt powstały w związku z odstąpieniem od umowy obciąża Zamawiającego.
7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
8. Sprzedawca nie odbiera adresowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie odpowiada za koszty powstałe w związku z wysłaniem takich przesyłek.

V. Reklamacje
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, za wady fizyczne lub prawne dostarczonych towarów (rękojmia).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna ujawni się przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
3. Reklamacje należy składać:
a) drogą mailową, na adres: saintsklep[malpa]saintgustav.pl (w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”);
b) pocztą tradycyjną na adres: Krzysztof Ogorzałek OGI, ul. Łąkowa 16/5, 31-443 Kraków.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu (opcjonalnie);
d) nr rachunku;
3) opis przedmiotu reklamacji;
f) określenie żądania;
g) krótkie uzasadnienie.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powinny być zgodne z informacjami podanymi w trakcie składania zamówienia.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji, Zamawiający powinien ponadto dostarczyć reklamowane towary wraz z dowodem ich zakupu.
7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego towaru.
8. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o podjętej decyzji, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany w treści Reklamacji.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej ceny wraz z poniesionymi kosztami przesyłki.
VI. Zasady przetwarzania danych osobowych
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz sposób wykorzystywania plików cookie zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Manufaktury, tj. pod adresem: https://saintgustav.pl.

VII. Zmiana postanowień Regulaminu
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Manufaktury.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od daty ich publikacji.
4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według niezmienionych zasad.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Zamawiającym niebędącym Konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach produktów prezentowanych za pośrednictwem strony Manufaktury, a także prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
3. Promocje na towary oferowane na stronie Manufaktury nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.

 

 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – Wzór
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu należy powinien wpisać nazwę Usługodawcy pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.